علی علیه السلام قرآن ناطق

على علیه‏السلام با قرآن است و قرآن با اوست. از همان آغاز نبوترسول‏خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله حاضر و شاهد نزول قرآن بود و نور وحیش را مى‏دید وبویش را حس مى‏کرد و رسول‏خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله پیوسته در ساعاتى از شبانهروز تنزیل و تأویل قرآن را به او مى‏آموخت؛ به همین رو مى‏دانست که کدام آیات چهزمانى و درباره چه کسانى نازل شده‏است و به ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و ظاهر وباطن قرآن آشنایى داشت و حتى آنها را با املاى رسول‏خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله وخط خود نوشت و در میان فرزندانش به ارث گذاشت و از همین رهگذر خود و فرزندانشقرآنى ناطق شده‏بودندو سخن خود را مأخوذ از قرآن مى‏شمردند؛ بر همین اساسمى‏توان گفت: سخنان آن بزرگواران تقریرى از قرآن کریم به شمار مى‏رود.

شایان ذکر است که على علیه‏السلام گاه به تصریح و گاه به تلمیح بهآیات قرآن استشهاد کرده‏است. مراد از تصریح، ذکر آیات در کلام آن امام است و مقصوداز تلمیح ارتباط مفهومى کلام او با آیاتى از قرآن است. در احادیث رسیده از حضرت علىعلیه‏السلام تصریحات آن حضرت به آیاتى از قرآن به صدها مورد مى‏رسد و تلمیحات اوبهآیات قرآن از این رقم هم در مى‏گذرد.

Rasoolnoor.com

/ 0 نظر / 9 بازدید