علم علی علیه السلام

پیامبر اکرم (ص ) روز عید غدیر فرمود:

 

ای مردم ! علی را بر دیگران فضیلت دهید ، هیچ علمی نیست مگر خداوند آن را درمن جمع نموده است و هیچ علمی نیست مگر آنکه من آم را به علی آموخته ام . ای مردم ! این علی برادر من ، وصی من و جامع علم من و جانشین من در امتم بر آنان که ایمان آورده اند ، می باشد .

اى مردم ! اندیشه کنید و آیات الهى را بفهمید، در محکمات آن دقت کنید و متشابهات آن را دنبال نکنید. به خدا قسم هرگز کسى نداهاى قرآن را نمیتواند بیان کند و تفسیر آن را روشن کند، جز آن کسى که من دست او را گرفته او و او را معرفى کردم .

علی

اى مردم ،على و قرآن از فرزندان و از سنت و عترت من هستند و قرآن ثقل اکبر است .هر یک از این دو از دیگرى خبر مى دهد و با آن موافق است .اینها از یکدیگر جدا نمى شوند تا بر سر حوض کوثر بر من وارد شوند. بدانید که آنان امین هاى خداوند بین مردم و حاکمان او در زمین هستند .  

ای مردم ! علی باتقوای پاکیزه و هدایت کننده ی هدایت شده است . اوست که به حق هدایت می نماید .مبادا که از او رویگردان شوید . ای مردم ! بدانید من انذار کننده ام و علی هدایت گر است . 

ای مردم ! من راه مستقیم خداوند هستم و بعد از من علی است و سپس فرزندانم که از نسل او ، که همگی امامان هدایت اند و به حق هدایت می کنند .  

آن روز آن هادی هدایت شده ، علی علیه السلام بود و امروز مهدی علیه السلام ، همانی که پیامبر در غدیر ، معرفی اش نمود :

او وارث همه علوم و چیره بر همه دانشهاست . او هدایت یافته ای است که بنیانی محکم دارد . هیچ حقی نیست مگر همراه او و هیچ نوری نیست مگر نزد او .  

على(ع ) تفسیر کتاب خدا، و دعوت کننده به سوى خداست ، آکاه باشید که حلال و حرام بیش از آنست که من معرفى و به آنها امر و نهى کنم و بشمارم . پس دستور داشتم که از شما عهد و پیمان بگیرم که آنچه را در مورد على امیرمؤمنان ، و پیشوایان بعد او از طرف خداوند بزرگ آوردم ، بپذیرید.

/ 0 نظر / 7 بازدید